Per procediments Publicats amb anterioritat al 26 d' octubre de 2021 i tramitats segons les previsions contingudes a:

I per a la resta de procediments oberts publicats amb anterioritat a'l 1 de març de 2022,

Cal accedir a la pàgina següent:

https://procediments-contractacio.aiguesdebarcelona.cat

 

Licitacions en període de presentació d'ofertes obert